Campaign for the access to asylum in Greece

Campaign for the access to asylum in Greece

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

01/12/2014: Προβληματική η πρόσβαση στην διαδικασία άσυλου


Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
01/12/2014


Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, μετά από τις απεγνωσμένες εκκλήσεις και καταγγελίες των προσφυγικών κοινοτήτων για ακραίες περιπτώσεις προβληματικής πρόσβασης στο άσυλο, όπως η περίπτωση της οικογένειας Haidari, εκδηλώνει την βαθιά ανησυχία του σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Τα 11 μέλη της οικογένειας ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν. Στην πορεία της η οικογένεια, έχασε 2 ανήλικα παιδιά στο Ιράν και 3 ενήλικα στην Τουρκία. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα πριν από δύο μήνες περίπου. Από τότε προσπαθούσαν σχεδόν κάθε μέρα να καταθέσουν αίτημα στην Υπηρεσία Ασύλου, με συνεχή κίνδυνο να συλληφθούν από την αστυνομία και να μεταφερθούν σε κέντρο κράτησης. Κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά και ανά πάσα στιγμή. Στις 18 Νοεμβρίου οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών (10 και 12 ετών), και ενώ πήγαιναν στο ραντεβού τους με τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο που τους παρακολουθούν, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο κρατητήριο του Α.Τ Αγίων Αναργύρων. Αυτή την στιγμή, η μητέρα κρατείται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής Πέτρου Ράλλη και ο πατέρας έχει μεταφερθεί στο κέντρο κράτησης Αμυγδαλέζας με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 2 ανήλικα τέκνα έχουν βρεθεί χωρίς τους γονείς τους και ζουν σε ανάρμοστες συνθήκες μαζί με άλλα 30 - 40 άτομα σε διαμέρισμα της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι μέλη της οικογένειας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και παρακολουθούνται από την οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ (Πρόγραμμα ΙΟΛΑΟΣ).

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων επισημαίνει τα ακόλουθα σε σχέση με την πρόσβαση των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην διαδικασία αίτησης ασύλου:

1.Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του διοικητικού προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, πιστεύουμε ότι το πρόβλημα προέρχεται από την ελλιπή στελέχωση της Υπηρεσίας με διοικητικό προσωπικό και διερμηνείς καθώς και την ανυπαρξία άλλων γραφείων Υπηρεσιών Ασύλου, όπως προβλέπει ο Ν. 3907/2011. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται κατά χιλιάδες οι αιτούντες άσυλο στην Αθήνα και η καταγραφή τους να είναι αδύνατη. Παράλληλα οι ευάλωτες ομάδες αιτούντων διεθνούς προστασίας (παιδιά, έγκυες, ασθενείς και άτομα με ειδικές ανάγκες, θύματα βασανιστηρίων και ψυχολογικά προβλήματα) ταλαιπωρούνται για μήνες σε ουρές, από τις 5:00π.μ. για πολλές ώρες, χωρίς να καταφέρνουν να καταγραφούν από την Υπηρεσία. Τέλος, οι αιτούντες άσυλο, αργά ή γρήγορα, συλλαμβάνονται από την αστυνομία και καταλήγουν στα κέντρα κράτησης με μακροχρόνια και άγνωστης διαρκείας κράτηση σε απάνθρωπες συνθήκες.

2.Θεωρούμε ότι η αναποτελεσματική πρόσβαση στο άσυλο εντείνει τον φαύλο κύκλο της συστηματικής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασία στην Ελλάδα, όπως προβλέπει το σχετικό διεθνές και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ζητάμε την άμεση μέριμνα για την δημιουργία μιας λειτουργικής, αποτελεσματικής και ανθρώπινης Υπηρεσίας Ασύλου. Ζητάμε από τις σχετικές οργανώσεις να μας βοηθήσουν να αφεθούν ελεύθεροι οι γονείς Haidari ώστε να είναι κοντά στα ανήλικα παιδιά τους.refugeegr@gmail.com - www.refugeegr.blogspot.gr www.refugees.gr

01/12/2014: Serious problems in the access to asylum procedure

Greek Forum of Refugees
PRESS RELEASE
01/12/2014


The Greek Forum of Refugees, after the desperate appeals and complaints from the refugee communities and many other extremely problematic cases of access to asylum procedure, as happened to the Haidari family, expresses its deep concern about this issue.


The 11 Haidari family members left from Afghanistan. In their course, they lost two minors in Iran and three adults in Turkey. The rest of the family managed to reach Greece about two months ago. Since then, they have tried almost every day to make a request to the Asylum Service, exposing themselves to the continuous risk of being arrested by the police and transferred to a detention center. This is something that happens everyday at anytime. On November 18, the parents of two minor children of 10 and 12 were arrested and taken to the police station of Aghion Anarghiron. This happened while they were going to an appointment with a psychiatrist and psychologist. Currently, the mother is being hold at the Aliens Division of Attica Petrou Ralli and the father has been transferred to Amygdaleza detention center with serious health problems. As a result, the two children were found without their parents and currently they live in inappropriate conditions together with other 30-40 strange people in an apartment in Athens. Note that the family members are facing serious psychological health problems and are followed by the organization KLIMAKA (IOLAOS Program).

The Greek Forum of Refugees expresses the following concerns in relation to the access of applicants for international protection in the asylum procedure:

1. Recognizing the efforts of the management workers of the Asylum Office, we believe that the problem stems from inadequate staffing of the Office because of the lack of administrative personnel and interpreters and also the shortage of other Asylum offices as is provided by Law 3907/2011. The result is the accumulation of thousands of asylum seekers in Athens which makes the registration impossible. Alongside, vulnerable groups of applicants for international protection (as children, pregnant women and people with health issues and special needs, also victims of torture and with psychological problems) are suffering for months in queues from 5 a.m. for many hours without managing to be registered by the Office. Finally, asylum seekers sooner or later are arrested by the police and end up in detention centers with prolonged and unknown detention periods in inhuman conditions.

2. We believe that the inefficient access to the Asylum procedure intensifies the cycle of systematic violation of fundamental rights of applicants for international protection in Greece, as provided by the relevant international and national legal framework.

We demand the immediate concern for the creation of a functional and effective Asylum Service.
We ask relevant organizations to help us to set free the parents of the Haidari family in order for them to be with their children.refugeegr@gmail.com - www.refugeegr.blogspot.gr www.refugees.gr